top of page
  • Writer's pictureLAMBRETTA By MotoGroup

3 ข้อที่ควรทำ เมื่อชาวแลมต้องออกเดินทางไกล3 ข้อที่ควรทำ เมื่อชาวแลมต้องออกเดินทางไกลช่วงหยุดยาวนี้


1 วางแผนเส้นทาง เพื่อความรวดเร็ว และสะดวกในช่วงเทศกาลนี้

2 จอดพัดลดอาการเหนื่อยล้า หากขับรถเป็นเวลานานควรจอดพักทั้งเครื่องยนต์ และผู้ขับขี่

3 พักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 7-8 ชม. เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะคะ

ด้วยรักและห่วงใยชาวสองล้อทุกท่าน

8 views0 comments

Comments


bottom of page